Ay: Temmuz 2014

Arduino Nedir

Resmi sitesi www.arduino.cc olan, açık kaynaklı (yani arduino tarafından verilen şemayı ticari veya ticari olmayan ürünlerinizde kullanabilirsiniz.), Atmel AVR mikrodenetleyicileri kullanan elektronik hobi / deney ortamıdır. Arduino Uno, Arduino Leonardo, Arduino Due, Arduino Yun, Arduino Micro, Arduino Robot, Arduino Esplora, Arduino Mega ADK, Arduino Mega 2560, Arduino Ethernet, Arduino Mini, Arduino Nano, Arduino Pro Mini,

Arduino ile 16×2 LCD üzerinde mesafe göstermek

Bu örnekte ultrasonic transduser kullanarak 2 metreye kadar mesafe ölçümü yapılıp 16×2 LCD üzeridne gösterilmektedir. #include #include "LCD.h" #include "LiquidCrystal_I2C.h" LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE); // Addr, En, Rw, Rs, d4, d5, d6, d7, backlighpin, polarity #define trigPin 12 #define echoPin 13 char dist[16]; void setup() { lcd.begin(16,2); lcd.backlight();

Arduino ile Basit Infrared Piano

Tam olarak piano denmez. Fakat basitçe fikir vermesi için uzaktan kumandanın tuşlarına bastıkça yaklaşık notaları çalmaya yarayan örnek bir program. #include "pitches.h" #include "IRremote.h" #include int RECV_PIN = 6; int spk=10; IRrecv irrecv(RECV_PIN); decode_results results; int okunan=0; LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); void NotaCal(int deger); void setup() { lcd.begin(16, 2); lcd.print("KUMANDA KODU"); pinMode(2,OUTPUT);

Arduino ile 3 ledi sırayla yakmak

Arduino ile tetiklemeli 3’lü led yakma programı: int LED1=2; int LED2=3; int LED3=4; int sonLED=0; int okuIN=8; unsigned long sonZAMAN=0; void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(LED1,OUTPUT); pinMode(LED2,OUTPUT); pinMode(LED3,OUTPUT); pinMode(okuIN,INPUT); sonZAMAN=millis(); } void loop() { int dugme=digitalRead(okuIN); if(dugme==HIGH && millis()-sonZAMAN>300) { Serial.print("sonzaman:"); Serial.print(sonZAMAN); Serial.print(" millis:"); Serial.println(millis()); Kaydir(); sonZAMAN=millis(); } } void Kaydir() { digitalWrite(LED1,LOW); digitalWrite(LED2,LOW); digitalWrite(LED3,LOW); if(sonLED==0