Kategori: Programlama

MicroPython machine.Pin kullanımı

Öncelikle kütüphaneyi dahil etmemiz gerekiyor: from machine import Pinfrom machine import Pin Ardından pin nesnesi oluşturalım: EspPin = Pin(33, Pin.IN)EspPin = Pin(33, Pin.IN) Pin tetiklendiğinde çalıştırılacak fonksiyonu tanımlayalım: def PinTrigger(p): print("Pin Tetiklendi:"+str(p)+"||")def PinTrigger(p): print("Pin Tetiklendi:"+str(p)+"||") Şimdi Pin.irq fonksiyonu ile pin voltajına göre nasıl tetikleme yapabileceğimize bakalım. 1. trigger=Pin.IRQ_FALLING EspPin.irq(trigger=Pin.IRQ_FALLING , handler=PinTrigger)EspPin.irq(trigger=Pin.IRQ_FALLING , handler=PinTrigger) Bu şekilde

NodeMCU serial Communication with Nextion using LUA

Never forget to set a fuse in init.lua gpio.mode(6, gpio.INPUT) EnableBoot=gpio.read(6)   if EnableBoot==0 then dofile("main.lua") else print("Device will not continue booting...") endgpio.mode(6, gpio.INPUT) EnableBoot=gpio.read(6) if EnableBoot==0 then dofile("main.lua") else print("Device will not continue booting...") end Consider we have a text with id t0 on Nextion. To test two way communication, we put a button

NodeMCU Lua gpio.trig() kullanımı

grpio.trig fonksiyonu ile genel kullanım giriş/çıkışlarının durumlarına göre tetikleme yapabilirsiniz. Aşağıda her bir tetikleme modununun nasıl çalıştığını anlatmaya çalıştım. up: Pin voltajı eksiden artıya değiştiğinde tetiklenir. Bir kez tetiklendiğinde, eksi görüp tekrar artı görmediği sürece tetiklenmez. Yani tekrar tetiklenmesi için pin girişinin eksi olması ve tekrar artı olması gerekir.Örnek Kod: local GirisPini=1 gpio.mode(GirisPini,gpio.INT)   local

AndroidStudio 3.3 Could not find method testImplementation() Error

I spent my days to solve the problem after update to AndroidStudio 3.3 Error below contionues to appear even i delete everything about android and android studio from my computer and reinstall again. Could not find method testImplementation() for arguments [junit:junit:4.12] on object of type org.gradle.api.internal.artifacts.dsl.dependencies.DefaultDependencyHandler.Could not find method testImplementation() for arguments [junit:junit:4.12] on object

MVC'de Controller açıklamaları eklemek ve bu açıklamaları listelemek

Controller adının üzerine Description attribute ekliyoruz: [Description("Benim Çok Çalışan Kontrollerim")] public class MyController : Controller { }[Description("Benim Çok Çalışan Kontrollerim")] public class MyController : Controller { } ardından uygulamamızdaki tüm controller’leri ve içlerindeki metodları listelemek için aşağıdaki fonksiyonu kullanabiliriz:   Assembly assembly = Assembly.GetExecutingAssembly(); IEnumerable<type> types = assembly.GetTypes().Where(type =&gt; typeof(Controller).IsAssignableFrom(type)).OrderBy(x =&gt; x.Name); List<selectlistitem> _controllers =

SyncFusion Toolbar Visual Studio'da görünmezse yapılacaklar

Komut Satırını yönetici olarak başlatın. Aşağıdaki dizine girin. C:\Program Files (x86)\Syncfusion\Essential Studio\16.1.0.32\Utilities\ToolBoxInstallers> ToolboxInstallerConsole_VS2017.exe dosyasını (veya sizin Visual Studio sürümünüze uygun olanı) aşağıdaki parametrelerle çalıştırın. C:\Program Files (x86)\Syncfusion\Essential Studio\16.1.0.32\Utilities\ToolBoxInstallers\ToolboxInstallerConsole_VS2017.exe reinstall 4.6 ASP.NET,WPF,WindowsForms 1. Parametre reinstall, ToolBar’ı tekrar kurduruyor. 2. Parametre 4.6 framework sürümü 3. ASP.NET,WPF,WindowsForms hangi platformlar için toolbar kurulacağını belirtiyor.

Sql Server kullanıcılarını yedekleme ve geri alma

Yeni bir Sql Server sunucusu kurdunuz. Eski sunucunuzdaki kullanıcıları yeni sunucuya aktarmak istiyorsunuz ama parolalarını hatırlamıyorsanız, alttaki yöntemi izleyebilirsiniz. Sql Server Management Studio’da Security->Logins kısmını açın. Dışarı aktarmak istediğiniz kullanıcının adına sağ tuşa tıkladıktan sonra : Script Login As -> CREATE To -> File/Clipboard/New Query Windows seçeneklerinden size uygun olanı işaretleyiniz. Bu şekilde dışarı aldığınız

IIS 7.5 ve PHP "500 internal server error"

PHP’den açsanız bile IIS 7.5 php hatalarını göstermiyor. Bunun yerine 500 – Internal Server Error hatası gösteriyor. Bu sorunu çözmek için komut satırını yönetici olarak açın ve aşağıdaki komutu çalıştırın : c:\windows\system32\inetsrv\appcmd.exe set config "{siteadi}" -section:system.webServer/httpErrors /existingResponse:"PassThrough" /commit:apphostc:\windows\system32\inetsrv\appcmd.exe set config "{siteadi}" -section:system.webServer/httpErrors /existingResponse:"PassThrough" /commit:apphost {siteadi} yazan yere hataları göstermesini istediğiniz sitenin IIS’te tanımlı olan adınız yazın.

Swift Cocoa, ComboBox doldurmak

Swift ile Combobox doldurmak için 2 farklı yöntem kullanabilirsiniz : 1. Manual Yöntem : Öncelikle alttaki resimde göründüğü gibi datasource özelliğini devre dışı bırakalım. Ardından da windowDidLoad yada istediğiniz başka bir yerde aşağıdakine benzer bir kodla ComboBox’ınıza öğeler ekleyin. 1 2 3 4 for index in 1..5 { self.cbxComboBoximiz.addItemWithObjectValue(index) }for index in 1..5 { self.cbxComboBoximiz.addItemWithObjectValue(index)

Xcode ile Cocoa üzerinde Swift dilini kullanarak tablo (GridView) doldurmak

Bu örnekte kısaca 6 satır içeren bir tablonun içine öylesine veri dolduracağız. İnternetteki tüm örneklerin AppDelegate penceresi üzerinde olması nedeniyle tablomuzu ikinci bir pencerede gösterdik. 1. Xcode ile Swift dilini kullanan bir proje oluşturun. 2. Sol tarafta bulunan klasör simgesi şeklindeki proje ismimize sağ tıklayıp “New File” seçeneğini seçiyoruz. Çıkan pencerede “Cocoa Class” seçeneğini seçip

XCode 6 ve Swift dilini kullarak cocoa arayüzlü sayı bulmaca oyunu

Bildiğiniz gibi OS X ve IOS programları yavaş yavaş Swift diline kaydırılıyor. Yıllarca Windows üzerinde VB ve C#, web üzerinde de PHP dili ile uygulama geliştirmeye çalışmış benim gibi insanlar için Objective C nerede ne olduğunu bir türlü anlayamadığımız karışık bir dünya idi. Sağolsun Appledaki arkadaşlar da bu zorluğu farkedip Swift adında bir dil geliştirmişler.

Silverlight MD5 Fonksiyonu

public static string Md5(string duzMetin) { string _sonuc = ""; System.Text.UnicodeEncoding _ucEnc=new System.Text.UnicodeEncoding(); byte _kByte; System.Security.Cryptography.HashAlgorithm _hAlg; byte _sByte; if (String.IsNullOrEmpty(duzMetin)) _kByte = _ucEnc.GetBytes(""); else _kByte = _ucEnc.GetBytes(duzMetin); _hAlg = new System.Security.Cryptography.SHA256Managed(); _sByte = _hAlg.ComputeHash(_kByte); _sonuc = Convert.ToBase64String(_sByte); return _sonuc; }

C# OpenFileDialog

  C# dilinde, sürücüde bulunan dosyalardan birini seçmek için kullanılan openfiledialog komutuna küçük bir örnek : Title özelliği, dosya seçme penceresinin başlığını belirler. Filter özelliği gösterilecek dosya türlerini belirler. 1 2 3 4 5 OpenFileDialog ofd = new OpenFileDialog(); ofd.Title = "Please select the LOG File"; ofd.Filter = "Log Files (*.log)|*.log"; ofd.ShowDialog(); txtLogFile.Text = ofd.FileName;OpenFileDialog

Bay-t Entegre için Otomatik İstemci SQL Server Ayarı

Merhaba, Bay-t Entegre programının Sql Server kullanan sürümünü kurduğunuzda istemcilerden bağlanma sorunu yaşıyorsanız ekteki exe dosyasını kullanabilirsiniz. !!! Lütfen dosyayı başka yerden indirmeyiniz. Sadece sitemizden indirdiğiniz dosyanın virüssüz olduğunu garanti edebiliriz. Başka yerlerde yayınlanan halinin güvenliği hakkında bilgi sahibi olmamız mümkün değil. !!! Dosya basitçe HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\MSSQLServer\Client\ConnectTo anahtarına değer girmektedir. 32 bit sistemler için : HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSSQLServer\Client\ConnectTo

C dilinde fonksiyonlar

Basitçe fonksiyon yazımı : #include void YaziYaz(char* yazi); void main() { YaziYaz("Merhaba"); } void YaziYaz(char* yazi) { printf(yazi); }#include void YaziYaz(char* yazi); void main() { YaziYaz("Merhaba"); } void YaziYaz(char* yazi) { printf(yazi); } Merhaba Process returned 0 (0x0) execution time : 0.016 s Press any key to continue.Merhaba Process returned 0 (0x0) execution time :

C dilinde ifadeler

IF ifadesi : if(koşul) {kodlarım;} ------------------------------------------------ if(koşul) {doğruysa kodum;} else {yanlışsa kodum;} ------------------------------------------------ if(koşul 1) {kod 1;} else if (koşul 2) kod 2; else if (koşul 3) kod 3; ...... else if (koşul n-1) kod n-1; else {n} kod; ------------------------------------------------if(koşul) {kodlarım;} ------------------------------------------------ if(koşul) {doğruysa kodum;} else {yanlışsa kodum;} ------------------------------------------------ if(koşul 1) {kod 1;} else if

C dilinde hızlı değer atama yada bileşik atama

+= soldaki değişkene sağdaki değeri ekler. ++ soldaki değişkenin değerini bir arttırır. *= soldaki değişkene sağdaki değerle çarpımından sonraki değeri atar. /= soldaki değişkene sağdaki değere bölünmüş halini atar. %= soldaki değişkene sağdaki değerle modlandıktan sonraki sonucu aktarır. &= AND |= OR ^= XOR ~= olumsuzlama, negatif değer >>= sağa kaydırma <<= sola kaydırma