Ay: Mayıs 2013

C dilinde fonksiyonlar

Basitçe fonksiyon yazımı : #include void YaziYaz(char* yazi); void main() { YaziYaz("Merhaba"); } void YaziYaz(char* yazi) { printf(yazi); } Merhaba Process returned 0 (0x0) execution time : 0.016 s Press any key to continue. Üstteki örnek YaziYaz fonksiyonuna “Merhaba”  diye bir string gönderiyor. YaziYaz  fonksiyonu da verilen stringi ekrana yazıyor. Aşağıda fonksiyondan nasıl değer döndüreceğimiz gösterilmiştir

C dilinde ifadeler

IF ifadesi : if(koşul) {kodlarım;} ------------------------------------------------ if(koşul) {doğruysa kodum;} else {yanlışsa kodum;} ------------------------------------------------ if(koşul 1) {kod 1;} else if (koşul 2) kod 2; else if (koşul 3) kod 3; ...... else if (koşul n-1) kod n-1; else {n} kod; ------------------------------------------------ Örnek 1 eğer x ve y eşit değilse ekrana x ve y’nin değerlerini yazar: if(x!=y)

C dilinde hızlı değer atama yada bileşik atama

+= soldaki değişkene sağdaki değeri ekler. ++ soldaki değişkenin değerini bir arttırır. *= soldaki değişkene sağdaki değerle çarpımından sonraki değeri atar. /= soldaki değişkene sağdaki değere bölünmüş halini atar. %= soldaki değişkene sağdaki değerle modlandıktan sonraki sonucu aktarır. &= AND |= OR ^= XOR ~= olumsuzlama, negatif değer >>= sağa kaydırma <<= sola kaydırma

C dilinde Escape ESC karakterleri

Escape karakteri Anlamı ASCII kodunun hexadecimal numarası \o Null karakteri 00H \n Yeni satır(LF) 0AH \r Carriage Return(CR)yani enter 0DH \t Horizontal tab(HT) 09H \b Backspace(BS) 08H \f FormFeed(FF) 0CH \‘ Tek tırnak 27H \” Çift tırnak 22H \\ ters slash 5CH  

C dilinde veri tipleri

Temel veri tipleri Uzunluk Sınır unsigned char 1 Byte 0~255 signed char 1 Byte -128~+127 unsigned int 2 Byte 0~65535 signed int 2 Byte -32768~+32767 unsigned long 4 Byte 0~4294967295 signed long 4 Byte -2147483648~+2147483647 float 4 Byte ±1.175494E-38~±3.402823E+38 bit 1 bit 0 yada 1 sbit 1 bit 0 yada 1 sfr 1 Byte 0~255

Kısaca C programlama dili

C sade,taşınabilir, kullanımı kolay ve esnektir. Operatörler açısından zengindir. Zengin veri yapıları. Modern bir dil. Yapısal programlamaya uygun. Doğrudan bilgisayar donanımında çalışabilir. Yüksek kaliteli derleme sonucu, programın çalıştırılmasında kaynakları verimli kullanım. Taşınabilirlik. Fonksiyon yapısı kullanılarak, C dilinde bir ya da daha fazla fonksiyondan oluşan C dili programcıkları dahil edilebilir. Ana (main()) fonksiyon mutlaka gereklidir. Tüm fonksiyonlar