coolwolf / 07/02/2023

Aspx için kod tabanlı MessageBox fonksiyonu

public class WebMsgBox
  {
    protected static Hashtable HandlerPages = new Hashtable();
    private WebMsgBox()
    {
    }
    public static void Show(string message)
    {
      if (!(HandlerPages.Contains(HttpContext.Current.Handler)))
      {
        var currentPage = (Page)HttpContext.Current.Handler;
        if (currentPage != null)
        {
          var messageQueue = new Queue();
          messageQueue.Enqueue(message);
          HandlerPages.Add(HttpContext.Current.Handler, messageQueue);
          currentPage.Unload += new EventHandler(CurrentPageUnload);
        }
      }
      else
      {
        var queue = ((Queue)(HandlerPages[HttpContext.Current.Handler]));
        queue.Enqueue(message);
      }
    }
    private static void CurrentPageUnload(object sender, EventArgs e)
    {
      var queue = ((Queue)(HandlerPages[HttpContext.Current.Handler]));
      if (queue != null)
      {
        var builder = new StringBuilder();
        int iMsgCount = queue.Count;
        builder.Append("<script language='javascript'>");
        string sMsg;
        while ((iMsgCount > 0))
        {
          iMsgCount -= 1;
          sMsg = Convert.ToString(queue.Dequeue());
          sMsg = sMsg.Replace("\"", "'");
          builder.Append("alert( \"" + sMsg + "\" );");
        }
        builder.Append("</script>");
        HandlerPages.Remove(HttpContext.Current.Handler);
        HttpContext.Current.Response.Write(builder.ToString());
      }
    }
  }

Kullanmak için, herhangi bir C# kod sayfasında (xxx.aspx.cs) alttakine benzer bir kod yazmanız yeterli. İlk açılacak Aspx formunda mesaj görüntülenecektir.

WebMsgBox.Show("Web Forms MessageBox denemesi");