public static string Md5(string duzMetin) { string _sonuc = ""; System.Text.UnicodeEncoding _ucEnc=new System.Text.UnicodeEncoding(); byte _kByte; System.Security.Cryptography.HashAlgorithm _hAlg; byte _sByte; if (String.IsNullOrEmpty(duzMetin)) _kByte = _ucEnc.GetBytes(""); else _kByte = _ucEnc.GetBytes(duzMetin); _hAlg = new System.Security.Cryptography.SHA256Managed(); _sByte = _hAlg.ComputeHash(_kByte); _sonuc = Convert.ToBase64String(_sByte); return _sonuc; }