coolwolf / 31/05/2013

C dilinde ifadeler

IF ifadesi :

if(koşul) {kodlarım;}
------------------------------------------------
if(koşul) {doğruysa kodum;} else {yanlışsa kodum;}
------------------------------------------------
if(koşul 1) {kod 1;}
else if (koşul 2) kod 2;
else if (koşul 3) kod 3;
......
else if (koşul n-1) kod n-1;
else {n} kod;
------------------------------------------------

Örnek 1 eğer x ve y eşit değilse ekrana x ve y’nin değerlerini yazar:

if(x!=y) printf ("x=%d,y=%d\n",x,y);

Örnek 2 eğer x y’den büyükse degiskenim’in değeri x’e eşitlenir, değilse degiskenim’in değeri y’ye eşitlenir :

if(x>y) degiskenim= x; else degiskenim= y;

Switch / Case ifadesi :
Verilen değere göre hızlı işlem yapmaya yardımcı olur. Örnek :
Harf olarak verilen notun hangi sayı aralığında olduğunu gösterir.

#include
#include
int main()
{
  char notunuz;
  printf("Notunuz :");
  scanf("%c",&notunuz);
  switch (notunuz)
  {
  case 'A':
    printf ("90 ~ 100\n");
    break;
  case 'B':
    printf ("80 ~ 90\n");
    break;
  case 'C':
    printf ("70 ~ 80\n");
    break;
  case 'D':
    printf ("60 ~ 70\n");
    break;
  case 'E':
    printf ("<60\n");
    break;
  default:
    printf ("error\n");
  }
}

Kaya arkadaşımızın isteği üzerine, not’u rakam olarak yazdığında harf karşılığını veren program :
NOT: switch case içerisinde aralıklı koşul kullanılamadığı için if else ile yaptım, kendisinin affına sığınıyorum.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main()
{
  int notunuz;
  printf("Notunuz :");
  scanf("%d",&notunuz);
  if(notunuz>=90&&notunuz<=100) printf ("A\n");
  else if(notunuz>=80&&notunuz<90) printf ("B\n");
  else if(notunuz>=70&&notunuz<80) printf ("C\n");
  else if(notunuz>=60&&notunuz<70) printf ("D\n");
  else if(notunuz<60) printf ("E\n");
  else printf ("error\n");
}

while ifadesi
while içerisinde belirtilen şart geçerli olduğu sürece döngü içerisindeki işlemler tekrar edilir. Örnekte sayı değişkeni 0’dan büyük olduğu sürece ekrana sayıyı yazar.

int sayi=10;  //değeri 10 olan bir değişken tanımla
while(sayi>0) //değişkenin dğeri 0'dan büyük oldu sürece aşağıdakileri yap
{
  printf("Sayı %d\n",sayi); //ekrana geçerli sayıyı yaz
  sayi--; //değişkenin değerini bir azalt.
}

do while ifadesi
while ifadesi değeri en başta kontrol ederken, do while ile değeri işlem sonucunda kontrol ediyoruz.
for ifadesi

for(koşul1;koşul2;koşul3)
{
  işlemlerim;
}

koşul1’den başlayarak koşul2’ye kadar, her adımda koşul3’ü yaparak tekrar et.

int i=0;
for(i=0;i<10;i++)
{
 printf("Sıfırdan dokuza kadar sayıları yazar. Sayı : %d\n",i);
}
===================================
int i=0;
for(i=10;i>0;i--)
{
  printf("Ondan bire kadar geriye doğru yazar. Sayı : %d\n",i);
}