C dilinde hızlı değer atama yada bileşik atama

+= soldaki değişkene sağdaki değeri ekler.
++ soldaki değişkenin değerini bir arttırır.
*= soldaki değişkene sağdaki değerle çarpımından sonraki değeri atar.
/= soldaki değişkene sağdaki değere bölünmüş halini atar.
%= soldaki değişkene sağdaki değerle modlandıktan sonraki sonucu aktarır.
&= AND
|= OR
^= XOR
~= olumsuzlama, negatif değer
>>= sağa kaydırma
<<= sola kaydırma

Yorum yaz